اعضاء گروه

ليست اعضاي گروه هوش مصنوعي

1


دكتر علي احمدي

دانشيار

http://wp.kntu.ac.ir/ahmadi

2


دكتر سيد حسين خواسته

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/khasteh

3


دكتر چيترا دادخواه

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/dadkhah

4


دكتر سيد امير موسوي نيا

دانشيار

http://wp.kntu.ac.ir/moosavie

5


دكتر بابك ناصرشريف

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/bnasersharif

6


دكتر سيد بهروز نصيحت كن

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/nasihatkon

7


دكتر امين نيك انجام

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/nikanjam

8


دكتر حميد ابريشمي مقدم

استاد

http://wp.kntu.ac.ir/moghaddam

9


دكتر محمد مهدي اثني عشري

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/esnaashari

10


دكتر محمد تشنه لب

استاد

http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab

11


دكتر عليرضا فاتحي

دانشيار

http://wp.kntu.ac.ir/fatehi

12


دكتر سعيد فرضي

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
9679
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.